Internationaal Erfrecht

Internationaal erfrecht

Nalatenschap over de grenzen

Deze informatie gaat over het erfrecht in internationaal verband. De belangrijkste regels van het hiermee samenhangende Haags Erfrechtverdrag 1989 worden in dit onderdeel uiteengezet. Van bijzonder belang is de regeling van de rechtskeuze.

Deze informatie is met name bestemd voor buitenlanders die in Nederland wonen en voor Nederlanders die in het buitenland wonen maar wel bezittingen in Nederland hebben. Ook voor degene die in Nederland woont en bezittingen in het buitenland heeft is het raadzaam om zich met betrekking tot de vererving van zijn nalatenschap te laten adviseren door de (kandidaat-)notaris.

U kunt met buitenlands (dat wil zeggen niet het Nederlandse) erfrecht te maken krijgen

 • wanneer u in Nederland woont en uw bezittingen, of een deel daarvan
  (bijvoorbeeld een bankrekening of een vakantiehuis) in het buitenland zijn
  gelegen;
 • wanneer u een buitenlandse (dat wil zeggen een niet-Nederlandse) nationaliteit
  heeft en in Nederland woont;
 • wanneer u de Nederlandse nationaliteit heeft en bezittingen in Nederland heeft,
  maar niet in Nederland woont.

Het is niet vanzelfsprekend dat wanneer u in Nederland woont het Nederlandse erfrecht op uw nalatenschap wordt toegepast. Het is ook niet vanzelfsprekend dat op uw bezittingen die in het buitenland zijn het aldaar geldende erfrecht op die bezittingen van toepassing is.

Ook wanneer u als Nederlander (of niet-Nederlander) in het buitenland woont, maar wel bezittingen in Nederland heeft, is het niet vanzelfsprekend dat het Nederlandse erfrecht op de bezittingen in Nederland van toepassing is.
Of uw nalatenschap vererft volgens Nederlands erfrecht of volgens het erfrecht van een ander land, wordt bepaald door de regels van het internationaal privaatrecht.

Internationaal privaatrecht

Ieder land heeft zijn eigen regels van internationaal privaatrecht.
In Nederland passen de autoriteiten (rechters, notarissen e.d.) de regels van het Nederlandse internationaal privaatrecht toe, ongeacht uw eigen nationaliteit. Maar bijvoorbeeld in België en Frankrijk worden regels van het Belgisch respectievelijk Frans internationaal privaatrecht toegepast (eveneens ongeacht uw nationaliteit).

Wanneer u in zowel Nederland als Frankrijk bezittingen heeft, zullen de Nederlandse autoriteiten op uw bezittingen de regels van Nederlands internationaal privaatrecht toepassen en de Franse autoriteiten op uw bezittingen de regels van Frans internationaal privaatrecht.

Die regels verschillen van elkaar. Toepassing van verschillende regels van internationaal privaatrecht kan tot verschillende, soms tegenstrijdige, resultaten leiden. Om dat te voorkomen sluiten landen verdragen met elkaar waarin regels van internationaal privaatrecht worden vastgelegd.
De landen die partij zijn bij zo'n verdrag passen dan dezelfde regels van internationaal privaatrecht toe.
Voor het internationaal privaatrecht met betrekking tot het erfrecht bestaat er zo'n verdrag: het Haags Erfrechtverdrag 1989.

De regels van dit verdrag zijn in Nederland met ingang van 1 oktober 1996 in werking getreden. Daarnaast is op die datum nog een wet in werking getreden: de Wet Conflictenrecht Erfopvolging. Deze wet geeft een nadere uitwerking voor Nederland van de regels van het verdrag van 1989.
De verdragsregels zijn tot nog toe alleen in Nederland van kracht, omdat Nederland het enige land is dat die regels in zijn wetgeving heeft opgenomen. Deze zijn verder in geen ander land van kracht.
Let wel: deze regels zijn ook niet van kracht voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp is het verstandig een afspraak te maken met ons kantoor voor een vrijblijvend informatief gesprek, zodat de notaris uw persoonlijke situatie kan beoordelen en u hiervoor specifieke informatie kan geven.