Afwikkelen nalatenschap

Afwikkelen nalatenschap

Boedelbehandeling / Nalatenschap

Wanneer iemand overlijdt, is dat voor de familie, vrienden en kennissenkring natuurlijk een droevig gebeuren. Rondom het overlijden zelf, de begrafenis of crematie spelen emoties dan ook een bijzonder grote rol. Ook tijdens het rouwproces na het overlijden zijn emoties vaak de bepalende factor bij het denken en handelen. Op zo’n moment is het goed als de nalatenschap/erfenis vooraf goed beschreven (en verdeeld) is volgens de wensen van de overledene. Ook indien dat niet het geval is, neemt het inschakelen van een notariskantoor u een heleboel problemen en zorgen uit handen.

Een overledene wordt ook wel de erflater genoemd. De overledene laat bezittingen en/of schulden na. De bezittingen en schulden van de erflater vormen tezamen de nalatenschap. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de erflater op de erfgenamen. In de verklaring van erfrecht, opgemaakt door een notaris, wordt vermeld wie er overleden is, of er een testament is gemaakt en wie op grond van de wet of het testament de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap kan afhandelen.

Wanneer de erflater een testament heeft gemaakt, verkrijgen de erfgenamen het hele of een deel van het vermogen, zoals dit in dat testament is vastgelegd. Indien er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en wat zij verkrijgen. Dit is het wettelijk erfrecht.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie er is overleden, of er een testament is gemaakt en wie op grond van de wet of het testament de erfgenamen zijn. De notaris maakt deze verklaring aan de hand van door hem te verzamelen gegevens. Tevens staat er in de verklaring wie de nalatenschap kan afhandelen.

De notaris moet voor de afgifte van de verklaring een aantal zaken controleren. Zo wordt er bij het Centraal Testamentenregister gecontroleerd of er een testament is, worden bij het bevolkingsregister de persoonlijke gegevens gecontroleerd en wordt er een erfgenamenonderzoek uitgevoerd.

Als de notaris alle benodigde gegevens heeft ontvangen, kan hij de verklaring van erfrecht afgeven.
Indien u de tenaamstelling van de woning van de erflater wilt laten wijzigen, kan de notaris dit o.a. voor u regelen door het laten inschrijven van de verklaring van erfrecht bij het Kadaster.

Erfbelastingaangifte 

Binnen 8 maanden na het overlijden dient bij de Belastingdienst een aangifte te worden ingediend voor het recht van successie. Desgewenst kunnen wij dit voor u regelen.

Akte van verdeling

Een akte van verdeling of een notariële boedelbeschrijving is noodzakelijk wanneer één van de erfgenamen minderjarig is of wanneer er onroerende zaken moeten worden verdeeld.

In de akte kunnen de volgende zaken worden opgenomen:

  • Namen van de erfgenamen en de inhoud van het testament
  • Boedelbeschrijving (opsomming bezittingen, waarde, hoogte van schulden)
  • Vaststelling van de omvang van de erfdelen
  • Verdeling en levering van de nalatenschap

Wanneer er in het testament een executeur is benoemd, zal deze persoon de praktische afhandelingen voor zijn rekening nemen. De executeur moet er altijd voor zorgen dat er een boedelbeschrijving wordt opgemaakt, oftewel een beschrijving van wat er wordt nagelaten.

Voor een professionele en snelle afwikkeling bij een nalatenschap doet u er verstandig aan de notaris in te schakelen.

Belangrijke gegevens voor nabestaanden of executeur

 1. Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand.
 2. Probeer na te gaan of er een testament of codicil is. Met name het donorcodicil is belangrijk in deze fase.
 3. Van het overlijden moet aangifte worden gedaan bij de afdeling Bevolking van het gemeentehuis in de plaats van overlijden. De uittreksels uit het overlijdensregister zijn daar aan te vragen. Meestal zal dit echter door de uitvaartverzorger worden gedaan. Deze uittreksels zijn nodig voor onder meer het verkrijgen van een verklaring van erfrecht, het aanvragen van pensioen inzake de ANW (weduw(e)pensioen), het verkrijgen van verzekeringsgeld etc.
 4. Indien de rekeningen bij bank of giro geblokkeerd zijn en er onvoldoende contant geld beschikbaar is om allerlei kosten te kunnen dekken, kan bij de notaris een verklaring van erfrecht worden aangevraagd. Dit is een verklaring van de notaris waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie gerechtigd is of zijn om over de erfenis te beschikken. Men moet dan meenemen: bewijs van overlijden, uw trouwboekje, eventuele akte van huwelijksvoorwaarden, testament en de namen en adressen van alle kinderen. Geef alle (vermoedelijke) erfgenamen de gelegenheid om mee naar de (kandidaat-)notaris te gaan.
 5. Tenaamstelling van spaarbankboekjes, giro- en/of bankrekening c.q. beleggingsrekening die op naam van de overledene of op beider naam staan, dient te worden gewijzigd. Bij opheffing van een bovenvermelde rekening moet een uittreksel uit het overlijdensregister of een verklaring van erfrecht worden overlegd.
 6. De werkgever betaalt nog enkele maanden salaris uit. Denk in dit verband aan eventuele geblokkeerde bank- en girorekeningen waarvan dan geen geld kan worden opgenomen. De werkgever kan in dat geval het geld op een andere rekening laten storten.
 7. Richt een aanvraag ter verkrijging van ANW aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank, waaronder uw woonplaats ressorteert. Aanvraagformulieren zijn over het algemeen verkrijgbaar via de uitvaartverzorger.
 8. Zend een bericht aan bedrijfspensioenfondsen, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds of verzekeringsmaatschappijen in verband met de uitkering van het pensioen etc. De uitkering geschiedt meestal drie maanden achteraf. Vergeet niet het bank- of gironummer te vermelden, waarop de u toekomende bedragen dienen te worden gestort.
 9. Indien de overledene bij vorige werkgevers een pensioenverzekering had en deze premievrij is gemaakt, ook deze uitkering(en) aanvragen.
 10. Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld. Hierbij vermelden het polisnummer, alsmede namen en adressen van de nabestaanden. Ga na of er nog lopende verzekeringen zijn die premievrij zijn en/of die premievrij worden bij overlijden. Raadpleeg zo nodig een verzekeringsadviseur in deze. Voor polissen die van kracht blijven - bijv. LIandverzekering op huis en/of inboedel - moet naamswijziging plaatsvinden.
 11. Indien men een hypotheek heeft op het huis, verdient het aanbeveling de hypotheekakte te controleren of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost met de uitkering van eventuele levensverzekering.
 12. Bewaar alle rekeningen van de kosten in verband met overlijden gemaakt; deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.
 13. Zeg eventueel abonnementen op van tijdschriften, periodieken of vakliteratuur. Trek zonodig machtigingen tot automatische overschrijvingen bank en/of giro in.
 14. Licht ziektekostenverzekeringsmaatschappij in, daar de polis(sen) gewijzigd dien(en)t te worden.
 15. Vraag advies aan een belastingsconsulent betreffende aftrekposten bijzondere lasten eenoudergezin.
 16. Indien persoonlijke leningen zijn afgesloten of aankopen zijn gedaan op afbetalingsvoorwaarden, ga dan na of het resterende bedrag in verband met het overlijden van de partner is kwijtgescholden.
 17. Indien u niet voor een verplichte aanslag in aanmerking komt, vraag bij de Belastingdienst, waaronder uw woonplaats valt, een aangiftebiljet T aan, indien teruggave van loonheffing wordt verwacht. Eventuele terugzending - niet verplicht - van het ingevulde T-biljet moet in beginsel gebeuren binnen twee jaar na afloop van het kalenderjaar.
 18. Eventuele aanvraag indienen voor gezinshulp bij instelling gezinszorg of instelling voor maatschappelijk werk.
 19. Indien u nog niet over een testament beschikt, laat dit dan nu maken en regel de voogdij van uw minderjarige kinderen (de verzorging van uw kinderen na uw overlijden).
 20. Beschikt u over een auto en gebruikt u deze niet meer, deel dan het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting schriftelijk mede dat uw partner is overleden (datum van overlijden vermelden). Verzoek terugstorting van te veel betaalde motorrijtuigenbelasting. Geef bij verkoop van de auto deel I, II en III van het kentekenbewijs aan de koper af, nàdat een verklaring van vrijwaring - op het postkantoor verkrijgbaar - is ontvangen. Wordt de auto niet verkocht, doch naar de sloop geLIacht, dient u deel I, II en III van het kentekenbewijs binnen twintig dagen op te zenden aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam. Denk u eraan dat de belasting verschuldigd blijft zolang de auto niet op een andere eigenaar is overgegaan.
 21. Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen, bijv. reinigingsrechten, milieubelasting, indien na het overlijden een eenpersoonshuishouding wordt gevoerd. Deze regelingen verschillen van gemeente tot gemeente. Daar door het overlijden een deel van het inkomen vervalt, bestaat de mogelijkheid dat men op grond van dit lagere (gezins)inkomen in aanmerking komt voor subsidieregelingen, zoals huursubsidie, studievergoedingen.
 22. In een later stadium zijn van belang de inspecties der belastingen, maar ook bijvoorbeeld bestanden met abonnementen en automatische betalingen.
 23. Als alle aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief worden afgewikkeld. De erfgenamen geven elkaar en de executeur kwijting.

Het is heel belangrijk zo snel mogelijk te overleggen wie de boedel gaat afwikkelen en hoe dat gebeurt. Er kunnen zaken zijn die direct aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld effecten of registergoederen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons kantoor opnemen of telefonisch
0495 - 493232 of email: notaris@opdelaak.knb.nl