Vrijstellingen, erfbelasting & schenkbelasting

Vrijstellingen erfbelasting & schenkbelasting

Belastingvrij schenken

Ouders kunnen aan kinderen ieder jaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Door te schenken, kan de nalatenschap van de ouders worden verkleind zodat de kinderen bij overlijden van hun ouders minder erfbelasting hoeven te betalen. Ouders kunnen hun kinderen ook eenmalig een groter bedrag belastingvrij schenken ook voor studiekosten en voor de aankoop van een woning. Deze schenking kan worden gedaan aan een kind dat ouder is dan 18 jaar maar jonger dan 40 jaar of aan een kind ouder dan 40 jaar maar met een echtgenoot of geregistreerd partner jonger dan 40 jaar. Als u deze schenking wilt doen, moet aangifte worden gedaan bij de Belastingdienst en in de aangifte een beroep worden gedaan op de verhoogde vrijstelling. In het jaar dat u het bedrag ter grootte van de eenmalig verhoogde vrijstelling schenkt, kunt u niet ook het jaarlijks vrijgestelde bedrag schenken. Van de jaarlijkse schenking van het vrijgestelde bedrag hoeft u geen aangifte te doen bij de Belastingdienst. Als u meer schenkt dan het vrijgestelde bedrag, moet schenkbelasting over het meerdere worden betaald (en aangifte worden gedaan bij de Belastingdienst). De verschuldigde schenkbelasting is afhankelijk van de waarde van de schenking. Bij een schenking door een ouder aan een kind is het percentage van de eerste belastingschijf 10%. Ook grootouders kunnen hun kleinkinderen jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Voor overige schenkingen geldt deze voetvrijstelling ook. Als meer wordt geschonken dan het vrijgestelde bedrag.


Schenking op papier

Eén van de manieren om te schenken, is het doen van een 'papieren schenking'. U houdt het geschonken bedrag in uw portemonnee, maar u kunt wel gebruik maken van de vrijstellingen van de schenkingbelasting. De Belastingdienst stelt aan deze schenking meerdere eisen, waaronder het vastleggen ervan in een notariële akte en het jaarlijks betalen van een (zakelijke) rente over het schuldigerkende bedrag. Deze rente moet ook jaarlijks daadwerkelijk worden betaald aan de begiftigde. Als de Belastingdienst de schenking erkent (omdat aan de voorwaarden wordt voldaan), behoort het schuldigerkende bedrag niet meer tot de erfenis waardoor de erfgenamen minder successierecht/erfbelasting hoeven te betalen.


Vrijstellingen schenkbelasting 2018

Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen zijn volledig vrijgesteld als en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn gedaan in het algemeen belang en als de belastingdienst de instelling heeft aangemerkt als 'algemeen nut beogend'.
Vanaf 1 januari 2009 hoeven verenigingen en stichtingen die de sportbeoefening tot doel hebben en als zij aan een aantal voorwaarden voldoen, geen belastingen te betalen over de schenkingen en erfenissen die zij ontvangen. Dit geldt ook voor niet-commerciële dorpshuizen.
Wilt u weten hoeveel schenkbelasting u verschuldigd bent? Bereken het met de wegwijzer schenken van de Belastingdienst.

Erfbelasting (is de eenmalige belasting over een erfenis)
Iedereen die iets krijgt uit een nalatenschap moet daarover erfbelasting betalen, tenzij voor die verkrijging een vrijstelling geldt. Als meer wordt verkregen uit een nalatenschap dan het vrijgestelde bedrag, dan moet bij de Belastingdienst aangifte worden gedaan. Wij zijn gespecialiseerd in het doen van aangiften voor het erfbelasting en zijn op de hoogte van de vrijstellingen en de mogelijkheden tot kwijtschelding die er voor de erfbelasting zijn.

Vrijstellingen erfbelasting 2018

De door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI's) hoeven over een ontvangen schenking of erfenis geen belasting te betalen.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2018

Ongehuwd samenwonen

Als ongehuwde samenwonende partners aan een aantal eisen voldoen, hebben zij recht op een vrijstelling voor het erfbelasting (zie tabel). Deze eisen zijn dat de partners ten minste zes maanden vóór het overlijden en ná hun achttiende jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd en ten minste zes maanden voor het overlijden op hetzelfde adres zijn ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie èn ten minste zes maanden een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten waaruit een wederzijdse zorgplicht blijkt. Aan de eisen wordt niet voldaan als de samenwonende partners zich voor de heffing van inkomstenbelasting hadden kunnen laten kwalificeren als fiscaal partner, maar dit hebben nagelaten gedurende vijf jaar voorafgaand aan het moment van overlijden van een van de samenwoners. Voor samenwonende partners die niet aan deze eisen voldoen, bestaat geem vrijstelling.

180-dagen-regeling

Voor de fiscus is de zogenaamde 180-dagen-regeling van belang. De Successiewet maakt hiervan gebruik om te voorkomen dat men in het zicht van overlijden nog een voordeeltje behaalt door een deel van het vermogen te schenken in plaats van te laten vererven. De regeling houdt in dat schenkingen die binnen een periode van 180 dagen vóór het overlijden van de schenker zijn gedaan, voor de berekening van het verschuldigde erfbelasting alsnog bij zijn nalatenschap worden opgeteld. Hiervan is uitgezonderd de eenmalig verhoogde vrijstelling die u aan kinderen tussen hun 18e en 35e verjaardag kunt doen. Het eventueel reeds betaalde schenkbelasting kan wel met de dan verschuldigde erfbelasting worden verrekend, maar het behaalde tariefsvoordeel en de eventuele vrijstelling voor het schenkingsrecht zijn verloren.

 Persoon

 Vrijstelling in euro's

Kinderen

 5.363 (jaarlijks)

Kinderen 18 - 40 jaar (eenmalig)

of

Kinderen 18 - 40 jaar (eenmalig voor eigen woning of studie)

25.731

53.602

Overig

2.147(jaarlijks)

Deel van de belaste verkrijging in euro's

Partner of kinderen

  Kleinkinderen

Overige verkrijgers

 0 tot 123.248

 10%

 18%

30% 

123.248 en hoger

 20%

 36%

 40%

 Persoon

 Vrijstelling in euro's

 Partner

643.194

 Kinderen en kleinkinderen

 20.371

 Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen  61.106
 Ouders

48.242

 Alle overige personen

2.147