Partnerschapsvoorwaarden

Partnerschapsvoorwaarden

Geregistreerd partnerschap

Sinds 1 januari 1998 biedt de wet de mogelijkheid aan twee personen van hetzelfde of van verschillend geslacht om hun relatie bij de burgerlijke stand te laten registreren. Een geregistreerd partnerschap staat vrijwel gelijk met een huwelijk. Ook de bezittingen en schulden van degenen die met elkaar een geregistreerd partnerschap aangaan zonder partnerschapsvoorwaarden te maken, vormen dus een vermogen.

Een voorbeeld:
Man en vrouw gaan een geregistreerd partnerschap aan. De man heeft op het moment van registratie niets anders dan een schuld van euro 10.000,-. Zijn partner heeft geen schulden, maar een bankrekening met euro 100.000,- . Als man en vrouw geen partnerschapsvoorwaarden maken ontstaat een gemeenschappelijk vermogen waartoe behoren:

Bezittingen ( de bankrekening van de vrouw) euro 100.000,-
Schulden ( de schuld van de man euro 10.000,-

Het saldo van dit gezamenlijk vermogen is euro 90.000,-

Als tussen de partners het geregistreerd partnerschap wordt ontbonden en de bezittingen en schulden onveranderd aanwezig zijn, heeft ieder recht op de helft van dit gemeenschappelijk vermogen. De man ontvangt dus evenals de vrouw euro 45.000,-. Uit dit voorbeeld blijkt dat de man er in financieel opzicht op vooruit is gegaan en de vrouw achteruit. Zij is meer dan de helft van haar vermogen kwijtgeraakt omdat zij ook de helft van de schuld van de man moet dragen. Niet alleen de bezittingen en schulden die ieder bij het begin van het partnerschap heeft worden gemeenschappelijk, maar ook vrijwel alle bezittingen en schulden die ieder tijdens het partnerschap krijgt. Ook erfenissen en schenkingen die voor of tijdens het partnerschap worden verkregen behoren tot het gemeenschappelijk vermogen, al kan de erflater of de schenker wel bepalen dat de erfenis of schenking niet gemeenschappelijk wordt.

Partnerschapsvoorwaarden

Willen de aanstaande partners voorkómen dat tussen hen een gemeenschap van goederen ontstaat, dan moeten zij vóórdat zij het partnerschap aangaan bij de notaris een overeenkomst aangaan: een overeenkomst van partnerschapsvoorwaarden. 

Daarbij kan uit diverse mogelijkheden worden gekozen. Zo kan iedere gemeenschap van goederen worden uitgesloten en daaraan kan weer een beding worden verbonden om bij ontbinding van het partnerschap de gezamenlijke vermogens geheel of gedeeltelijk te delen. De (kandidaat-)notaris kan u adviseren over de meest geschikte vorm.

Het uitsluiten van iedere gemeenschap van goederen is vooral van belang wanneer één van de partners een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent of gaat uitoefenen. Daaraan zijn nu eenmaal financiële risico's verbonden. Als de partners bij partnerschapsvoorwaarden iedere gemeenschap van goederen uitsluiten wordt daarmee bereikt dat de schulden van de partner die het beroep of bedrijf uitoefent niet kunnen worden verhaald op de bezittingen of het inkomen van de andere partner.

Het maken van partnerschapsvoorwaarden hoeft niet te betekenen dat de ene partner ook helemaal niet deelt in de vermogensvooruitgang van de andere partner. Vaak maken partners de bepaling dat zij jaarlijks samenvoegen wat ieder van hen van zijn inkomsten heeft overgehouden en dat zij dat overschot samen delen (het verrekenbeding). Deze verdeling kan jaarlijks, bijvoorbeeld op een vast moment, worden uitgevoerd. In de praktijk gebeurt dat meestal niet. Dat kan tot gevolg hebben dat een partner de waarde moet gaan verrekenen van de goederen die hij uit zijn inkomen heeft betaald.
Ook kan afgesproken worden dat bij het einde van het partnerschap verrekend zal worden. Zo kunnen de partners afspreken dat bij beëindiging van het partnerschap door ontbinding of overlijden afgerekend wordt alsof de partners in wettelijk gemeenschap van goederen waren geregistreerd geweest.

Partnerschapsvoorwaarden gelden pas tegenover anderen, bijvoorbeeld schuldeisers, als zij zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. De notaris die de akte van partnerschapsvoorwaarden heeft opgemaakt draagt zorg voor die inschrijving.

Vóór aangaan partnerschap regelen

De partners doen er verstandig aan om vóór het partnerschap na te gaan of zij partnerschapsvoorwaarden zullen maken. Als het partnerschap eenmaal is gesloten kunnen zij ook nog partnerschapsvoorwaarden maken, maar dan is de wettelijke gemeenschap van goederen al ontstaan (die moet dan weer verdeeld worden).

Partnerschapsvoorwaarden opheffen

Het maken van partnerschapsvoorwaarden tijdens het partnerschap kan ook ten doel hebben om alsnog de wettelijke gemeenschap van goederen te laten ontstaan. Dat doet zich nogal eens voor als de partners voor het partnerschap partnerschapsvoorwaarden hebben gemaakt waarbij zij iedere gemeenschap van goederen hebben uitgesloten omdat een van hen een risicodragend beroep of bedrijf uitoefende. Als de partners op leeftijd zijn gekomen en het beroep of bedrijf na succesvolle uitoefening is gestaakt, zal het vermogen zich meestal bij de ondernemende partner hebben opgehoopt. Als die partner overlijdt, vererft zijn hele vermogen naar zijn partner en de kinderen. De kinderen erven dan meer dan zij zouden hebben geërfd als de gemeenschap van goederen had bestaan. Dan zou immers slechts de helft van het vermogen vererfd zijn. Voor het betalen van erfbelasting kan dat nogal wat schelen. De partners die de uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen ongedaan willen maken moeten nieuwe partnerschapsvoorwaarden maken en daarbij de gemeenschap van goederen invoeren.