Levering woonhuis

De leveringsakte

De leveringsakte (dit is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat) moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte.
Overigens zal de notaris proberen eventuele 'gaten' in de koopakte in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken.
Is de koopakte al ondertekend vóór partijen bij de notaris komen, dan kan daar niets meer aan veranderd worden tenzij beide partijen akkoord gaan. Het is dus beter om advies te vragen vóór er getekend wordt. Hij kan dan partijen en hun adviseurs uitnodigen voor een bespreking op zijn kantoor.

De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.
Bij het Kadaster worden alle onroerende zaken geregistreerd, met nauwkeurige plaatsaanduidingen.

Uit de openbare registers blijkt wie eigenaar van welk huis is. Naast de leveringsakte wordt ook een afschrift van de hypotheekakte ingeschreven in de openbare registers.
Beide inschrijvingen zijn openbaar zodat iedereen kan informeren op wiens naam een bepaald huis staat en welke hypotheken er op rusten.

Geheel kadastraal perceel

Het kan in een akte van levering gaan om een heel of gedeeltelijk kadastraal perceel.
Er is sprake van een geheel kadastraal perceel als de grond door het Kadaster is uitgemeten en een eigen nummer heeft gekregen.
Heeft de koop slechts betrekking op een gedeelte van het kadastraal perceel, dan wordt in de akte van levering aangeven om welk gedeelte het gaat.

Gedeelte van een kadastraal perceel

Als een gedeelte van een kadastraal perceel wordt verkocht/is verkocht moet het Kadaster de grenzen van de nieuw te vormen percelen opnemen (het verkochte en het resterende deel).

Sinds enige tijd wordt door het kadaster hiervoor gebruik gemaakt van het programma Voorlopige kadastrale grenzen (VKG). Dit biedt u de mogelijkheid gehele kadastrale percelen te vormen, voordat de definitieve grenzen in het terrein aan te wijzen zijn.

Deze manier van splitsen maakt het gebruik van deelpercelen overbodig.

Bij de splitsing ontstaan gehele percelen met:

  • •voorlopige kadastrale grenzen;
  • •een voorlopige kadastrale oppervlakte;
  • •definitieve perceelnummers.

 Voorlopige kadastrale grenzen bied veel voordelen:

  • •maakt de nieuwe definitieve kadastrale aanduiding snel beschikbaar;
  • •verhoogt de efficiency van uw werkproces;
  • •is uitstekend geschikt voor het vormen van grondpercelen bij appartementssplitsingen;
  • •voor nieuwbouw, uitbreiding en koop-verkoop van kleine stukjes grond.


De gegevens van de nieuw gevormde percelen kan zo direct verwerkt worden in de akte van levering bij de notaris. Voor inschrijving van de akte van levering en eventueel van de hypotheekakte brengt het Kadaster kosten in rekening. Omdat de inschrijving meestal in opdracht van de notaris gebeurt, stuurt het Kadaster de rekening naar de notaris. Deze brengt de kadastrale kosten weer bij u in rekening.
Het tarief voor inschrijving van de akte van levering hangt af van de vraag of er sprake is van uitsluitend gehele of (ook) gedeeltelijke kadastrale percelen en van het aantal nieuwe rechthebbenden. Soms spelen ook de oppervlakte van het verkochte perceel en de koopsom een rol. De inschrijvingskosten van een hypotheekakte hangen af van de hoogte van de daarin vermelde hoofdsom. De inschrijvingskosten zijn vrij van BTW.