Levering appartement

De koop van een appartementsrecht
Er bestaat een belangrijk verschil tussen de aankoop van een appartement en de aankoop van een 'normale' eengezinswoning. En dat heeft, bij een appartement, alles te maken met de verantwoordelijkheid die u met uw boven- en benedenburen gezamenlijk draagt; u bent namelijk samen met hen eigenaar van het hele gebouw. Als een gebouw in appartementsrechten is 'gesplitst', zijn alle losse woningen (appartementen) apart geregistreerd bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers. De 'akte van splitsing' laat zien hoe het pand precies is verdeeld. De rechten en plichten van de diverse eigenaren zijn vastgelegd in het 'reglement van splitsing'. Voor de koper van een appartement zijn beide documenten zeer belangrijk. Let echter ook op de verplichte Vereniging van Eigenaren: is die vereniging wel actief? Wordt er een goede administratie gevoerd? Wie is de administrateur van die vereniging? En niet te vergeten: is er – los van het appartement in kwestie – sprake van achterstallig onderhoud op de rest van het gebouw? U bent per slot van rekening samen met alle andere eigenaren verantwoordelijk en aansprakelijk.

Splitsing

Appartementsrechten ontstaan doordat de eigenaar van een gebouw, bijvoorbeeld een pensioenfonds, een beleggingsmaatschappij of een woningbouwvereniging, besluit dat gebouw te splitsen in afzonderlijke juridische eenheden (woningen en/of winkels), meestal met de bedoeling deze te verkopen hetzij aan de huurders hetzij aan anderen.
De splitsing in appartementen wordt vastgelegd in een notariële akte: 'de splitsingsakte'. Op een daarbij behorende splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten exact aangegeven. De splitsingstekening en de splitsingsakte worden samen in de openbare registers van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers ingeschreven en zijn voor iedereen op te vragen en in te zien.
Een van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement van splitsing.

Let bij de koop van een appartementsrecht goed op de bijzonderheden. Zorg ervoor dat u de koop niet eerder definitief sluit dan nadat u weet wat u aan ser­vicekosten en andere lasten moet betalen. De koper is in principe aansprakelijk voor de tekorten van de verkoper. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat de verkoper nog een bedrag heeft openstaan bij de Vereniging van Eigenaren. Zo’n situatie kan worden voorkomen doordat het bestuur een verklaring afgeeft aan de notaris, waaruit blijkt hoe hoog het tekort is, zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. In de koopovereenkomst van een appartements­recht spreken de verkoper en de koper af onder welke voorwaarden en voor welke prijs op welk tijdstip een bepaald appartement eigendom wordt van de koper. Na het tekenen van de koopovereenkomst volgt dan nog de notariële akte van levering. Door deze laatste akte gaat de eigendom van het appartement daadwerkelijk over van de verkoper op de koper.